Edge Lönevågen

Tar man de flesta företag i Sverige och placerar de manliga lönerna på ena sidan, och de kvinnliga på den andra så behöver man inte ens ha bra syn för att se att stapeln med kvinnornas löner ligger mycket lägre än männens.

Ja, det här med lönerna är inte precis jämställt ännu, men vi är en bra bit på vägen, även om det går sakta. Vad som kan snabba på att vi kommer in i bättre tänk är att man har en bättre handlingsplan för hur man ska göra för att få mer jämställda löner. Det är här som Lönevågen och edgehr.se kan komma att hjälpa till.

Hjälp genom kartläggning av löner

När det kommer till företag med fler än 25 anställda måste man vart tredje år ha en handlingsplan för jämställda löner. Då ställer Diskrimineringslagen krav på att företaget ska kartlägga, analysera samt även åtgärda eventuella skillnader mellan kvinnor och män. För, enligt svensk lag så är det en grundläggande mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad på grund av vad man föddes med för kön. När det kommer till Lönevågen så är det ett webbaserat verktyg som hjälper företag med att gå igenom lönekartläggningen.

”En lönekartläggning är en utredning av hur löneläget ser ut på en bestämd arbetsplats, till exempel om det finns stora och omotiverade löneskillnader inom samma yrkesgrupper eller mellan kvinnor och män. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader.”

Statistik enligt SCB

Enligt Statistiska Centralbyrån så är de kvinnliga heltidslönerna i genomsnitt 17% längre än vad männens löner är. Det är samma skillnader som varit de senaste 20 åren. Vad man bör göra är att få en djupare förståelse kring vad för faktorer som skapar denna obalans mellan lönerna för de båda könen och för att komma fram till lösningar så man kan se bättre procenttal framöver. Mycket handlar om att enskilda individer tar mer ansvar samt att företag som EdgeHR kommer in och hjälper för att skapa en friskare balans i företagen.